Show simple item record

dc.contributor.advisor Chokoe, S.
dc.contributor.author Maledu, Ablonia Dihloriso
dc.date.accessioned 2021-07-21T10:07:49Z
dc.date.available 2021-07-21T10:07:49Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10386/3400
dc.description Thesis (Ph.D. (African Languages)) -- University of Limpopo, 2020 en_US
dc.description.abstract Maikemišetšo a nyakišišo ye ke go maatlafatša Seafrika go Basotho ba Leboa gore ba be le boitshepho setšong sa bona. Ba eletšwa go phethagatša ditumelo tša sebona kantle le pelaelo goba boinyatši. Nyakišišo ye e fa tlhalošo ye e tseneletšego ka ga dikošatšhaba tša Sesotho sa Leboa, fao monyakišiši a laetšago gore dikošatšhaba tša sebona di bohlokwa go bona go feta tša ditšhaba tše dingwe, ka ge dikošatšhaba tša bona di rwele motheo wa setšo sa bona. Nyakišišo ye e ithekgile ka setlwaedi sa sebopego sa bomolomo go tšwa go Parry (1930), se thušana le setlwaedi sa kgokagano ka mohlobo le setlwaedi sa tirišongwalwa. Nyakišišo e phethagaditšwe ka tšhomišo ya mokgwaboleng wo o matlafaditšwego ke mekgwatlhaolo ya bakgathatema ye mebedi, e lego; tlhaolokgonagalo ya mokgwa wa sebokuboku le tlhaolotebanyi ya mokgwataeletšo. Go šomišitšwe mekgwa ye meraro ya kgoboketšo ya tshedimošo, e lego; phatadiganong, pogelo, le dingwalwa. Temogo e bile ya gore dikošatšhaba tša Sesotho sa Leboa ga di hwetše thekgo gabotse go tšwa go beng ba tšona. Nyakišišo e hlatholotše tšeo di latelago ka dikošatšhaba tša Basotho ba Leboa; mehuta, tšweletšo, sebopego gammogo le mehola ya tšona setšhabeng. Go lota dikošatšhaba pukung go tla thuša gore le meloko yeo e sa tlago e be le lesedi le tsebo ka ga dikošatšhaba tša sebona, ka ge kgonagalo ya gore di timelele e letše le tlhakahlakano ye e bago gona ya merafe mo nageng ya Afrika-Borwa. MAREO: Setšo, Setšhaba, Dikošatšhaba, Sebopego, Tšweletšo, Mohola en_US
dc.format.extent xi, 213 leaves en_US
dc.language.iso other en_US
dc.relation.requires PDF en_US
dc.subject Setšo en_US
dc.subject Setšhaba en_US
dc.subject Dikošatšhaba en_US
dc.subject Sebopego en_US
dc.subject Tšweletšo en_US
dc.subject Mohola en_US
dc.subject.lcsh National songs -- South Africa en_US
dc.subject.lcsh Folk songs en_US
dc.title Tshekaseko ya sebopego, tsweletso le mehola ya dikosatshaba tsa Sesotho sa Leboa en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search ULSpace


Browse

My Account